Flashcards on Språksociologi

Click on the flashcard to see the answer


Vad är språksociologi?

Studiet av hur samhällsstrukturer påverkar språkbruket.

Vilka faktorer påverkar språket enligt språksociologin?

Sammanhang, social status, kultur, region, utbildning, yrke, kön osv.

Vad är språklig variation?

Skillnader som uppstår i språket beroende på sammanhang och sociala faktorer.

Vad är språkväxling?

Att växla mellan olika språk eller dialekter i samma konversation.

Hur påverkar social status språkbruket?

Personer med högre social status tenderar att använda ett mer standardiserat språkbruk.

Vilka olika typer av språklig diskriminering finns det?

Exklusion av icke-standardiserat språkbruk eller dialekter, att anta att en person med en viss socioekonomisk bakgrund inte kan tala ett visst språk eller dialekt osv.

Vad är en sociolekt?

En variant av ett språk som används av en viss grupp eller social klass i samhället.

Vad innebär register i språksociologin?

Skillnader i språkbruk beroende på situationen och sammanhanget.

Vad är språkets funktion enligt språksociologin?

Att kommunicera och identifiera en persons sociala bakgrund.

Vad är standardiserat språkbruk?

Ett språkbruk som anses vara normativt och allmänt accepterat i ett visst samhälle.

Vad är pidgin och kreol?

Pidgin är ett mixat språk som uppstår när människor med olika språk behöver kommunicera. Kreol är en vidareutveckling av pidgin till ett eget språk.

Vad är lingua franca?

Ett språk som används som kommunikationsmedel mellan människor som inte har samma modersmål.

Vad är ett språk?

En mänsklig förmåga att använda vokal- och konsonantljud, vilka betecknar specifika företeelser eller tankeinnehåll.

Vilken är den första språkliga perioden i en människas liv?

Lärandet av den grundläggande grammatiken och ordförrådet i det språk som talas i hemmet.

Vad är ett språks status?

Den sociala, politiska eller kulturella tyngd som ett språk har i en viss kontext.

Vad är språksociologi?

Studiet av hur samhällsstrukturer påverkar språkbruket.

Vilka faktorer påverkar språket enligt språksociologin?

Sammanhang, social status, kultur, region, utbildning, yrke, kön osv.

Vad är språklig variation?

Skillnader som uppstår i språket beroende på sammanhang och sociala faktorer.

Vad är språkväxling?

Att växla mellan olika språk eller dialekter i samma konversation.

Hur påverkar social status språkbruket?

Personer med högre social status tenderar att använda ett mer standardiserat språkbruk.

Vilka olika typer av språklig diskriminering finns det?

Exklusion av icke-standardiserat språkbruk eller dialekter, att anta att en person med en viss socioekonomisk bakgrund inte kan tala ett visst språk eller dialekt osv.

Vad är en sociolekt?

En variant av ett språk som används av en viss grupp eller social klass i samhället.

Vad innebär register i språksociologin?

Skillnader i språkbruk beroende på situationen och sammanhanget.

Vad är språkets funktion enligt språksociologin?

Att kommunicera och identifiera en persons sociala bakgrund.

Vad är standardiserat språkbruk?

Ett språkbruk som anses vara normativt och allmänt accepterat i ett visst samhälle.

Vad är pidgin och kreol?

Pidgin är ett mixat språk som uppstår när människor med olika språk behöver kommunicera. Kreol är en vidareutveckling av pidgin till ett eget språk.

Vad är lingua franca?

Ett språk som används som kommunikationsmedel mellan människor som inte har samma modersmål.

Vad är ett språk?

En mänsklig förmåga att använda vokal- och konsonantljud, vilka betecknar specifika företeelser eller tankeinnehåll.

Vilken är den första språkliga perioden i en människas liv?

Lärandet av den grundläggande grammatiken och ordförrådet i det språk som talas i hemmet.

Vad är ett språks status?

Den sociala, politiska eller kulturella tyngd som ett språk har i en viss kontext.

Share


Login to Save


ShareLogin to Save


Explore Other Decks


Made for Grade 7

L'Illuminismo


View Deck
Made for Grade 8

Ivan Franko - Ukrainian Literary Phenomenon


View Deck
Made for Grade 9

Computer Components


View Deck

Explore More